DOMY NA VALDŠTEJNSKÉM NÁMĚSTÍ V JIČÍNĚ

 

REGENTSKÝ DŮM ČP. 2
Z původního pozdně gotického domu se zachoval portál a okno nad prvním patrem. Dnešní stavba je renesanční ze 16. století. Průčelí směrem do náměstí je z doby kolem roku 1770. Zajímavý je raně barokní regentský znak.

DŮM U ZLATÉHO LVA ČP. 3
Z pozdně gotické stavby z konce 15. století se zachovaly sklepy a arkády podloubí. Dům byl později přestavěn raně barokně, průčelí je novogotické.

HOLLAROVSKÝ DŮM ČP. 8
Renesanční stavba ze 16. století, později byla přestavěna raně barokně a byl připojen zadní trakt. Kolem roku 1770 byla pokryta mansardovou střechou a po roce 1823 bylo upraveno průčelí.

DŮM ZEMSKÉHO HEJTMANA ČP. 10
Původně se jednalo o dva renesanční domy, které byly sloučeny raně barokní přestavbou. Dům sloužil jako palác hejtmana frýdlantského vévodství. Stropy pokojů patra vymaloval malíř Ambrož Fritsch. Menší úpravy proběhly koncem 18. století a v polovině 19. století.

KANCLÉŘSKÝ DŮM ČP. 18
Původně renesanční dům ze 16. století byl zčásti přestavěn raně barokně. Do dnešní doby se zachovalo raně barokní schodiště, dispozice a renesanční sklepy.

DŮM ČP. 20
Raně barokní stavba ze 17. století byla později upravená v novogotickém stylu. V západní části najdeme zbytky zdí renesanční Velišské brány.

DŮM KLERIKŮ ČP. 21
Dům se nachází nedaleko Velišské brány. Byl postaven jezuity v 17. století pro studenty předurčené k duchovnímu stavu. Původně se jednalo o raně barokní budovu, ale průčelí bylo přestavbou roku 1932 zjednodušeno, takže dobu vzniku připomíná jen portál.

BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ ČP. 22
Neobyčejně rozlehlá budova o dvou dvorech, stavěná mezi léty 1627-1659 podle projektu neznámého valdštejnského stavitele. Kvadratura dokončena roku 1632, křídla druhého dvora připojena roku 1659. Uvnitř raně barokní trámový malovaný strop, v západním křídle dvoupatrový sál se štukovým stropem. Roku 1773 byla kolej změněna v kasárna.

BÝVALÉ JEZUITSKÉ GYMNASIUM ČP. 23
Raně barokní stavba ze 17. století. V roce 1890 byla provedena adaptace pro úřední účely a tehdy bylo také změněno původní arkádové průčelí.

BÝVALÝ JEZUITSKÝ SEMINÁŘ ČP. 24, 25, 26
Rozsáhlá stavba raného baroka ze 17. století. Novodobou adaptací byla částečně porušena stylová jednolitost architektury těchto budov.

BÝVALÁ JEZUITSKÁ LÉKÁRNA A NEMOCNICE ČP. 27
Barokní stavba uzavírá komplex jezuitských staveb. Byla postavena roku 1717, nejspíše Ondřejem Guardim.

STARÝ RATHAUS, DŮM U SLUNCE ČP. 33
Renesanční stavba z druhé poloviny 16. století, která byla před polovinou 17. století částečně raně barokně upravena. Boční portál je klasicistní, hlavní portál je gotický.

DŮM U ANDĚLA ČP. 34
Raně barokní stavba z doby před rokem 1640.

NOVÁ RADNICE ČP. 38
Přední trojkřídlový trakt a zadní trakt raně barokní z let 1631-1632, stavěný J. Mazzetou. Roku 1826 byla budova přestavěna empírově, z té doby pochází průčelí a spojovací křídla. Hlavní portál v podloubí je raně barokní a domek ve dvoře je z téže doby. Dům patřil Otovi Bedřichu Harrachovi, který jej rozestavěný přebral po prvním stavebníkovi Václavu Zárubovi z Hustiřan.

BÝVALÉ MASNÉ KRÁMY ČP. 57 A 99
Dům čp. 57, tzv. dům paní kancléřky, je raně barokní ze 17. století. Dům čp. 99 je také barokní s dochovanou typickou střední chodbou s přilehlými krámy. Oba domy byly spojeny v jeden roku 1840. Od roku 1851 do roku 1950 zde byla radnice.

BÝVALÁ VALDŠTEJNSKÁ MINCOVNA ČP. 64
Raně barokní stavba z roku 1632, kdy zde byla zřízena Albrechtem z Valdštejna mincovna frýdlantského vévodství. Přestavěna kolem roku 1770, průčelí upraveno po roce 1860. Významný doklad hospodářské samostatnosti vévodství.

VALDŠTEJNSKÝ DŮM ČP. 73
Původně renesanční pivovar s dochovanými sklepy z poloviny 16. století. Pivovar byl později přestavěn v raně barokní palác pro Maxmiliána z Valdštejna – synovce vévody frýdlantského. Průčelí je pozdně empírové. Sousední dům čp. 74 byl palácem Hanibala z Valdštejna.

DŮM Č. 75
Raně barokní stavba z doby před rokem 1630, průčelí je z doby po roce 1770. Ve dvoře na východní straně pozdně gotická dělící zeď.

DŮM ČP. 88
Dům byl postaven podle projektu N. Sebregondiho pro tehdejšího hejtmana. Jednopatrová budova vznikla adaptací a rozšířením renesančního domu, z něhož se zachovala část portálu průjezdu a klenby podloubí. V roce 1895 byl z průjezdu do dvora zřízen veřejný průchod.

DŮM ČP. 91
Renesanční dům z druhé poloviny 16. století s dochovanými klenbami byl zčásti přestavěn barokně a v druhé polovině 19. století o patro zvýšen. Z pozdně empírové úpravy J. Opolzera jsou zachovány sloupy schodiště. Sklepy jsou gotické s portály.

DŮM ČP. 94
Původně renesanční dům pochází z druhé poloviny 16. století. Trakt u brány je raně barokní z doby kolem roku 1630. Z empírových úprav v 19. století se dochovalo průčelí, střecha a sloupová galerie ve dvoře.

ARCIDĚKANSTVÍ ČP. 96
Raně barokní stavba z let 1628–30, střecha je z roku 1774.

DŮM ČP. 100
Typická empírová stavba ghetta z roku 1840. Uvnitř domu je mohutné sloupové schodiště.